Bộ sưu tập 3000 Token theo CATALOG chuẩn US ARMY sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề thuộc danh mục 'BST Military token' được đăng bởi youngboss1vn, 27/3/13.

 1. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Nha Trang Air Base - Khánh Hòa 1960's
  6d5db078-9c3e-400f-9ebf-e0a7df56cf2e_zpsd2652f46.jpg


  Mặt trước

  0c28d6be-5117-4468-93f0-85d6a90a923d_zps1b58cb5e.jpg


  Mặt sau
  a61a5a88-8ad6-48fa-b282-76bc6e41b11f_zpsa597feb3.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 2. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Vũng Tàu R&R Center - 1966/72
  943aba62-b43b-4151-8ff6-ea3d68c07df0_zpscb3e5ad3.jpg

  Mặt trước
  e63cf0a3-2915-45c3-8606-f6354fbda75d_zps44ac07f1.jpg


  Mặt sau
  b48daef2-7e8f-4e98-8cc7-b4f776bba55b_zpsc44869b0.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 3. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Mặt trước
  33a446e2-3611-44e0-b969-05ecbf09403c_zps6dbaf03d.jpg


  Mặt sau
  12e42778-5da2-4103-8f84-7054304e81c0_zps102667f7.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 4. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Mặt trước
  ad84a9a9-555d-4ab5-a8b2-96553366106c_zps28b2c9d4.jpg


  Mặt sau
  ab92383c-2829-4593-9002-d3f427a63a17_zps64ee6435.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 5. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Phú Lâm Tropo Station - Chợ Lớn / Sài Gòn 1968/70
  3be7cf01-3583-48ce-8950-4feef3baf8a8_zpsb0a113cf.jpg

  Mặt trước
  657e9f84-bd7f-428c-b841-d9c338728f27_zpse3c5308c.jpg


  Mặt sau
  0c1a25a2-5fff-4ab5-9138-224122c1fced_zpsa708e649.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 6. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Mặt trước
  81edfbb8-e88f-47c1-990d-9d93171e8571_zps35f91ed3.jpg


  Mặt sau
  14609016-0802-4905-9226-9da4a108fcfd_zps87bfda5e.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 7. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Mặt trước
  65a8a903-7955-4e5a-966a-adf8b270a885_zps7bcd800e.jpg


  Mặt sau
  4360a2bb-0813-4a07-81ed-12136f0833b7_zps6d64205c.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 8. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  USO Tân Sơn Nhất - 1967/68
  ccfbf1d2-796a-4e82-9b75-c3be3db05396_zpse1866ad9.jpg

  Mặt trước
  be4276b1-f370-4d56-ad13-11728128120b_zps50b49084.jpg


  Mặt sau
  24f95b17-522a-4c87-9b7a-c378a782a59f_zpsb1c46660.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 9. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Mặt trước
  fff5b66b-9401-465e-8a11-9c1e7e52517b_zpsd78bfcdf.jpg


  Mặt sau
  cec273a4-86b3-4a93-b1be-3dd1bacb4251_zpsede357af.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 10. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Phú Lợi Airfield - Bình Dương 1967
  007fe1e5-419d-4bb6-a9b3-16cfc6884470_zpsaa0087be.jpg


  Mặt trước
  039a7f33-60f8-451b-bb73-09b8fa27ed6b_zps87bf768f.jpg


  Mặt sau
  5205d58b-d8d9-4fba-9c5a-ae9cbc5b0643_zps3cac28f8.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 11. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Mặt trước
  45cf13ce-1f74-4a43-b9a4-fa2b70fd9676_zpsee0c4e23.jpg


  Mặt sau
  20c5c5a6-2e57-4361-8ca5-9334013864af_zps7d7630eb.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 12. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Mặt trước
  5ac79cb3-889a-4ce8-893b-5cdd717792ed_zps5b5abaa5.jpg


  Mặt sau
  23d01897-be57-425b-9b26-01147997efa4_zps4d07dcae.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 13. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Mặt trước
  e5b2e174-4b6f-47e7-aba9-dbc57de869ee_zps246f24c4.jpg


  Mặt sau
  a5fbff8a-861b-4995-aefc-0860101ee753_zpse42a93f6.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 14. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Mặt trước
  4ff5169c-c7b0-4903-9939-0c77c9c362b8_zps426a1048.jpg


  Mặt sau
  07723b12-145b-412a-89da-98db0279a44f_zpsd09bbfe1.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 15. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Mặt trước
  71a1bf7d-7f06-4131-8c9d-6b6a3f5b3c04_zps48d35ab7.jpg


  Mặt sau
  e30b85d0-0498-4b35-aee6-7a4f8fb7abc4_zpse44190a6.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 16. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Davis Station Sài Gòn 1966/68
  9cf13383-e193-45c9-9676-2d5567686564_zpsd349dd4d.jpg

  Mặt trước

  541d06a7-5eff-4e33-adb1-6727b785b187_zpsbdbf6e7e.jpg


  Mặt sau
  23729b14-c87b-42bc-9c4d-f435660d1751_zps54201423.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 17. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Mặt trước
  * Hàng thứ 1:
  + Token sử dụng
  cho các nhân viên quân sự thuộc cấp hạ sĩ quan trong trại 377 tại căn cứ Tân Sơn Nhất

  U.S. MILITARY TOKEN / 377th NCO O.M. / 25¢ / (Sega mint mark in diamond) / TAN SON NHUT

  * Hàng thứ 2:
  + Token sử dụng trong căn cứ CAMP ALPHA (Tân Sơn Nhất):

  CAMP ALPHA NCO / EM CLUB

  4b38c1fc-5320-4bc8-a946-666a022db902_zps8610807b.jpg
  Mặt trước

  aaba82c9-1e51-4d27-9f47-8fab1742c7bf_zps6080b382.jpg

  Mặt sau
  dd6dd0c3-8ad9-42b3-ac49-fed8b52db61b_zpsf97eb94d.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 18. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  NCO Club - Tân Sơn Nhứt AB 1960's
  64885981-42e1-494b-962b-eaf046d49a2a_zpse3b53147.jpg

  Tân Sơn Nhứt AB Main Gate - Sài Gòn 1968
  11092092-2ece-4b8d-a329-27f2d966eabf_zps7e4f1886.jpg


  Mặt trước
  d6c3039d-b532-4184-ada5-beae3abb498e_zps04750f80.jpg


  Mặt sau
  2118a1b8-748e-4332-b272-95146aad49f2_zpsa2df5ab2.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 19. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Mặt trước
  523c01ce-6851-4635-a14c-f1db7584893e_zpsb7013434.jpg


  Mặt sau
  db3a57cd-59e0-4c80-9993-c3abbad23309_zps0ffe50ec.jpg
   
  Last edited: 19/7/17
 20. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Airmans Club - Tân Sơn Nhứt AB - Sài Gòn 1960's
  6f987682-9b4a-41d2-a3df-cb2bb4cfb540_zps5ceba929.jpg

  Mặt trước

  444383a6-8783-47eb-a51c-65e6e1475f63_zpscd297e70.jpg


  Mặt sau
  d43d50aa-387b-4de8-921b-3d03bf6ef544_zps3a0200c2.jpg
   
  Last edited: 19/7/17

Ủng hộ diễn đàn